Folldal trenger en idrettshall

Folldal Arbeiderparti vil i løpet av den kommende valgperioden realisere en idrettshall i bygda. Behovet for en idrettshall er stort. Dagens gymsal i flerbrukshuset er liten, kapasiteten er sprengt, og den trenger en oppgradering for å tilfredsstille behovene, både med tanke på kroppsøving i grunnskolen og til fritidsaktiviteter. I dag brukes gymsalen til både idrett- og kulturformål. 

Vi er av den formening at ved å bygge en idrettshall og rehabilitere gymsalen til en kultur- og kinosal vil vi gi et bedre tilbud til grunnskole, idrett og kulturliv. 

En realisering av idrettshall er et økonomisk løft og vil kreve at man tar grep i budsjett- og økonomiplanarbeid for å frigjøre midler til dette. 

Folldal Arbeiderparti mener at for å øke innbyggertallet og yte gode tjenester til kommunens innbyggere, i alle livets faser, må vi også satse på tilbud til barn og unge, og andre som nyter godt av idretts- og kulturtilbud.


Grete Skukkestad                                                  Kristin Langtjernet
 5.kandidat Folldal Arbeiderparti                        Ordførerkandidat                                                                                             Folldal Arbeiderparti

partirosa