Markbulia - reguleringskart for gitt konsesjon

Som de fleste har fått med seg, er det nå gitt tillatelse til økt regulering av Markbulidammen og nytt Einunna kraftverk. Om du følger linken lenger ned, kan du se kart over dagens dam samt kart med ny reguleringshøyde (kote 867 m.o.h.) Se side 3 og figur 2. Som dere vil se av kartet er det snakk om et mindre inngrep og ikke neddemming av Einunndalen slik enkelte framstiller det.

original_1478640574_0883994

Det er lagd mye skriftlig materiell i forbindelse med utvidelsesprosjekt Markbulia - Einunna. Bl.a dette vi linker til her - som er et dokument som viser "Konsekvenser for naturtyper og flora av reguleringshøydene 863 moh og 867 moh. Den er laget av Miljøfaglig Utredning AS på oppdrag fra GLB - Glommens og Laagens Brukseierforening.

Her finner du link til dagens dam og inntegnet ny dam reguleringshøyde 867:

http://www.glb.no/Portals/49/Markbulia/Naturtyperogflora_tilleggMUnotat.pdf

Som vi tidligere har skrevet er det gitt konsesjon til 7 meters økning av reguleringshøyden i inntaksmagasinet Markbulia. Som dere ser utifra kartene er forskjellene mellom dagens nivå og kote 867 små, mens 870-alternativet vil være et langt større inngrep.

Her er link til informasjonsbrosjyre over høyeste reguleringshøyde som ble omsøkt, men som det IKKE er gitt tillatelse til. Som dere ser vil dette være et langt større inngrep enn det som det faktisk er gitt tillatelse til (kartet over dette ligger også som vedlegg her på sida):

http://www.glb.no/Portals/49/Markbulia/Brosjyre%20.pdf