Sentralisering av juridiske tjenester også?

Ny domstolstruktur - forslag om å redusere antall tingretter!

Domstoladministrasjonen arbeider med framtidig organisering og struktur av bl.a. domstolene i Innlandet (Hedmark og Oppland). I den forbindelse har det kommet signaler om at ett av forslagene er å redusere antall tingretter, slik at det blir enten en felles domstol på Lillehammer eller to tingretter beliggende på Hamar og enten Gjøvik eller Lillehammer.

Dersom dette forslaget blir vedtatt, får det store konsekvenser for vårt distrikt. Nord-Østerdal tingrett behandler årlig ca. 670 saker, og vi snakker her om kompetansearbeidsplasser. Videre er det for meg innlysende at vi vil få færre advokat-praksiser i vår region, da både arbeidsmengde og mindre fagmiljø vil gjøre at noen flytter praksisen sin nærmere domstolen(e) og nye praksiser neppe blir etablert. Også her går verdifulle kompetansearbeidsplasser tapt.

Men viktigst av alt er at dette rammer oss som innbyggere i Folldal og i Nord-Østerdalen. Legges tingretten på Tynset ned, vil vi få dårligere juridiske tjenester. Slik jeg har oppfattet det, er tingretten i Nord-Østerdal preget av effektivitet, soliditet og korte ventetider på å få opp saker. Det er av stor betydning i saker som f.eks. angår barn og unge, enten de behandles i henhold til Barneloven eller Barnevernlovgivningen. Dernest er det et poeng at vi har tilgang på advokatbistand i rimelig nærhet, enten det gjelder veitvister, bostyreroppdrag, varetektsfengslinger osv. Rettssikkerheten er viktig, og vi vet at de fleste som trenger advokatbistand og eller skal stille i retten, ofte er i en sårbar situasjon, og den vil bli ytterligere forverret dersom det er stor geografisk avstand til både advokatene og rettslokalene. Tykkelsen på lommeboka, og egne forutsetninger for å reise langt, kan bli avgjørende for om du får dyktig advokatbistand og god oppfølging under prosessen. Et slikt klassesamfunn vil ikke vi i Arbeiderpartiet ha, men sikre mest mulig likhet for alle.

Også andre enn regionens folkeregistrerte innbyggere vil bli skadelidende, dersom domstolen på Tynset legges ned. Et eksempel er de 25 – 30 elevene (pasientene) på Tyrili Frankmotunet, Folldal. Mange av pasientene har uoppgjorte saker når de kommer i behandling. Slik det fungerer i dag, kan pasienten få saken opp i Nord-Østerdal tingrett, i stedet for at han eller hun må dra til Oslo, Grenlandsområdet eller i nærheten av andre hjemkommuner. Får vi kun domstol på Hamar / Lillehammer / Gjøvik vil geografisk avstand gi større utfordringer for den enkelte pasient.

Rettssikkerhet og tilgang på juridisk kompetanse bør, og skal, være en av hjørnesteinene i vårt samfunn. 

Selv om dette enn så lenge «bare» er signaler, ønsker vi allerede nå å si klart fra om at vi ikke finner oss i ytterligere sentralisering og forringing av tilbudene i bygde-Norge, og at viktige kompetansearbeidsplasser står i fare for å forsvinne fra regionen vår.  

Kristin Langtjernet
Leder og ordførerkandidat Folldal Arbeiderparti