Tillatelse til økt regulering av Markbulidammen og nytt Einunna kraftverk

Etter åtte år har Glommen og Laagens Brukseierforening og Østerdalen kraftproduksjon AS fått tillatelse til økt regulering av Markbulidammen og bygging av nytt Einunna kraftverk.

original_1478639105_6805108

Det ble søkt om tre alternativer for økt reguleringshøyde, sju, ni og ti meter. Det er gitt tillatelse til sju meters økning. Pga av ulempene høyeste alternativ medfører har Folldal Arbeiderparti ikke støttet det. Men Arbeiderpartiet har i flere år jobbet for å muliggjøre en utbygging og utnyttelse av fornybar energi.

I siste behandling i kommunestyret, i desember 2013, la Arbeiderpartiet frem forslag om en uttalelse til NVEs tilleggsvurderinger med vekt på verdiskapning, positive økonomiske ringvirkninger på kort og lang sikt, og at det burde settes ned et forhandlingsutvalg for å fremforhandle tilleggsytelser fra utbygger (les hele uttalelsen under).

Arbeiderpartiets forslag falt og flertallet i kommunestyret (SP og SV) vedtok å sende en negativ uttalelse. Et dårlig utgangspunkt for å gå inn i forhandlinger for å skaffe kommunen inntekter dersom det blir utbygging av Markbulidammen, mener Folldal Arbeiderparti.

Arbeiderpartiets forslag til tilleggsuttalelse – søknad om regulering av Markbulia og nytt Einunna kraftverk – lokale inntekter og verdiskapning.

Folldal kommune stiller seg positive til verdiskapingen som følge av en økt regulering av Markbuliamagasinet. En økt regulering vil være av betydning for lokale inntekter og verdiskapning i kommunen, både på kort sikt og på lang sikt. Det er av stor betydning at kommunen, næringslivet og lokalsamfunnet får ta del i den verdiskaping en økt regulering vil gi.

Verdiskaping og lokale inntekter for kommunen:

• Folldal kommune vil få økte årlige inntekter i form av skatter og avgifter, stipulert til mellom 1,25 og 1,35 mill ved henholdsvis alt HRV 867 og HRV 870.

• Folldal kommune vil kunne fremforhandle avtaler på tilleggsytelser fra utbygger. Dette kan dreie seg om engangskompensasjon, faste årlige bidrag eller eierskap. Folldal kommune vil gå i dialog med utbygger for å fremforhandle utkast til en avtale, som legges frem for kommunestyret.

Verdiskaping og lokale inntekter for næringslivet i kommunen og regionen:

• En utbygging vil gi økonomiske ringvirkninger både i anleggsperioden og på lengre sikt. I anleggsperioden vil det gi en økt sysselsetting, det stipuleres at ca. 30 personer vil bli rekruttert lokalt til anleggsarbeidet. Dette kan være i form av at lokale firma kan bli leverandører eller underleverandører til større leverandører, eller at lokale personer blir ansatt i perioden.

• Lokalt- og regionalt næringsliv vil få økte inntekter ved salg av varer og tjenester i løpet av perioden med anleggsarbeid. Konsesjonssøker stipulerer dette til 50 mill. kr. Ved god informasjon og dialog mellom utbygger og lokalt næringsliv, samt oppfordring til bruk av lokale og regionale ressurser, vil lokalt og regionalt næringsliv kunne håndtere oppdrag i anleggsperioden. Det er viktig å bemerke at lokale bedrifter kan skaffe seg erfaring og kompetanse som er av betydning for senere oppdrag innen sektoren, noe som er av betydning på lengre sikt.

Ringvirkninger av verdiskaping for kommune/innbyggere/grunneiere:

• Strømnettet vil bedres som følge av en oppgradering av eksisterende 22 kv-linje til 66 kv-linje mellom Einunna og Alvdal. Investeringene innen strømnettet er beregnet til 24 mill. kr og vil gi langsiktige virkninger for kommunen. Dette vil gi bedre forsyningssikkerhet og stabilitet innen strømforsyningen, noe som er av stor betydning for kommunen og kommunens innbyggere. Dagens situasjon er sårbar og vil bli betydelig bedret.

• Veinettet i nedre del av Einunndalen vil oppgraderes. Dette er av betydning både for grunneiere og allmenne interesser.

• En økt regulering av Markbuliamagasinet vil gi et større, bedre og mer attraktivt fiskevann. Noe som vil gi en verdiskaping og er av betydning for reiselivet.

• Grunneiere i utbyggingsområdet har i den senere tid signalisert at en utbygging vil gi en vesentlig verdiskaping og er av stor betydning for setrene i Markbulia, som følge av muligheter for strømtilkobling og bedring av adkomst over demningen.

• For Romsdalssetrene vil etablering av et vad eller bru være av stor betydning for adkomsten og for videre aktiv setring og restaurantdrift.

• Utbyggingen vil ha en flomdempingseffekt, forutsatt en manøvrering for å sikre mulighet for flomdemping på våren. Dette er av betydning for Einunna og Folla og med betydelig virkning i Alvdal kommune.

• Folldal kommune har behov for sprengt stein til bruk ved erosjonssikring av bekker og elver.

Overskuddsmasser fra en utbygging er av verdi og kan tilfalle kommunen.

Se artikkel i Arbeidets Rett:

http://www.retten.no/kraftutbygging/kraftverk/nyheter/ja-til-mer-kraftutbygging-i-einunndalen/s/5-44-54094