Veterinærvakttilskudd - regjeringens varsel om endring

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020 varsler en omlegging av veterinærvakttilskudd. Inntil nå har dette vært øremerkede midler. Regjeringen varsler nå at midlene skal inngå i de ordinære rammetilskuddene.


Dette kan få svært store og alvorlige konsekvenser for distriktskommunene. Om pengene deles ut etter innbyggertall, flyttes umiddelbart ca. 50 mill. kroner inn til byene. Om tilskuddet deles ut etter landbrukskriteriet, hvor kriteriet blant annet fordeles etter antall dekar dyrket mark og antall jordbruksbedrifter flyttes også store summer. Regjeringens plan gir da dyrlege til korn og kål.

Kommunalminister Monica Mæland har ansvaret for ordningen «øremerking».  Hun sier i et intervju at hun har full tillitt til folkevalgte ut i alle norske kommuner. Det er bra å ha tillit til oss folkevalgte, men det hjelper lite når pengene tilføres andre og delvis uteblir i distriktskommunene.

Folldal og Alvdal arbeiderparti ser i likhet med arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Nils Kristen Sandtrøen, at dette kan gi alvorlige konsekvenser for dyrevelferd i kommuner som ikke mister tilskuddene. Når pengene ikke lenger blir øremerket, blir det til kommunene selv hvordan de brukes. Da kan de lovpålagte oppgavene sluke tilskuddet.
 Dette er stikk i strid med de overordnede politiske målene som Stortinget har vedtatt om landbruk i hele landet.
 De samme kommunene som antagelig blir nedprioritert her har også blitt rammet av skjevfordeling i kommuneøkonomien generelt.
 Alt i alt er den varslede omlegging ingen fordel for små distriktskommuner hvor primærnæring og husdyrhold er en hovednæring for mange. Nok et distriktsfiendtlig utspill fra regjeringen.


For Folldal og Alvdal AP

Hilde F Tveråen / Johnny Hagen